รวมคดีเกี่ยวกับคดีอาญา และคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ

เมษายน 3, 2020

การจับกุมมิชอบกับการฟ้องคดีอาญา

เมษายน 3, 2020

การทำนากุ้งไม่ใช่การประกอบอาชีพกสิกรรม

เมษายน 3, 2020

การบรรยายฟ้องฐานเบิกความเท็จ

เมษายน 3, 2020

ความผิดฐานเบิกความเท็จต้องเป็นข้อสำคัญในคดี

เมษายน 3, 2020

ความผิดตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

เมษายน 3, 2020

จำเลยเบิกความอันเป็นเท็จ

เมษายน 3, 2020

ผู้เสียหายฐานแจ้งความและเบิกความเท็จ

เมษายน 3, 2020

ฟ้องเคลือบคลุมฐานเบิกความเท็จ

เมษายน 3, 2020

ฟ้องเท็จและเบิกความเท็จเรื่องสั่งจ่ายเช็ค

เมษายน 3, 2020

ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย

เมษายน 3, 2020

องค์ประกอบความผิดฐานเบิกความเท็จ

เมษายน 3, 2020

เบิกความอันเป็นเท็จ

เมษายน 3, 2020

เบิกความอันเป็นเท็จขอเป็นผู้จัดการมรดก

เมษายน 3, 2020

เบิกความอันเป็นเท็จเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เมษายน 3, 2020

ไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จ

เมษายน 3, 2020

ไม่เป็นเบิกความเท็จเพราะกฎหมายยกเลิก

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายอาสา - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ