รวมคดีเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญา และคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ

เมษายน 3, 2020

กรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

เมษายน 3, 2020

การกระทำหลายอย่างแต่ละอย่างเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเอง

เมษายน 3, 2020

การกระทำอันเป็นความผิดรวมอยู่ในฟ้อง

เมษายน 3, 2020

การบรรยายฟ้องฐานเบิกความเท็จ

เมษายน 3, 2020

การพิจารณาคดีลับหลังจำเลย

เมษายน 3, 2020

ของกลางที่พนักงานสอบสวนยึดไว้ | คดีถึงที่สุด

เมษายน 3, 2020

ขออนุญาตฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

เมษายน 3, 2020

คดีขาดอายุความจึงชอบที่ศาลจะยกฟ้อง

เมษายน 3, 2020

คดีถึงที่สุดเมื่อครบกำหนดยื่นฎีกา

เมษายน 3, 2020

คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา | เรียกค่าเสียหาย

เมษายน 3, 2020

ความผิดตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

เมษายน 3, 2020

คำสั่งเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวห้ามอุทธรณ์

เมษายน 3, 2020

คำให้การชั้นสอบสวนแทนการสืบพยาน

เมษายน 3, 2020

จำคุกไม่เกิน5ปีห้ามคู่ความฎีกาข้อเท็จจริง

เมษายน 3, 2020

จำเลยเบิกความอันเป็นเท็จ

เมษายน 3, 2020

จำเลยให้การรับสารภาพแต่ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกายกฟ้อง

เมษายน 3, 2020

ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

เมษายน 3, 2020

ฎีกาขอให้ลดมาตราส่วนโทษ

เมษายน 3, 2020

ฎีกาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมษายน 3, 2020

ต้องห้ามฎีกาเพราะไม่ได้อุทธรณ์ไว้

เมษายน 3, 2020

ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

เมษายน 3, 2020

ผู้เสียหายฐานแจ้งความและเบิกความเท็จ

เมษายน 3, 2020

ผู้เสียหายไม่มาเบิกความเป็นพยานในศาล

เมษายน 3, 2020

พยานหลักฐานชนิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบ

เมษายน 3, 2020

พิพากษาถึงข้อเท็จจริงที่มิได้กล่าวในฟ้อง

เมษายน 3, 2020

ฟ้องที่ขาดข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด

เมษายน 3, 2020

ฟ้องที่บรรยายไม่ครบองค์ประกอบของความผิด

เมษายน 3, 2020

ฟ้องเคลือบคลุมฐานเบิกความเท็จ

เมษายน 3, 2020

ฟ้องเท็จและเบิกความเท็จเรื่องสั่งจ่ายเช็ค

เมษายน 3, 2020

ฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิด

เมษายน 3, 2020

มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนพิจารณา

เมษายน 3, 2020

ลดมาตราส่วนโทษในความผิดต้องห้ามฎีกา

เมษายน 3, 2020

สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป

เมษายน 3, 2020

ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่า

เมษายน 3, 2020

อำนาจพิพากษาตลอดไปถึงจำเลยที่มิได้อุทธรณ์-ฎีกา

เมษายน 3, 2020

อำนาจสอบสวนของกองปราบปราม

เมษายน 3, 2020

เบิกความอันเป็นเท็จขอเป็นผู้จัดการมรดก

เมษายน 3, 2020

เบิกความอันเป็นเท็จเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เมษายน 3, 2020

เบิกความอันเป็นเท็จเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เมษายน 3, 2020

เบิกความเท็จเพราะเข้าใจผิด

เมษายน 3, 2020

เป็นการแก้ไขเล็กน้อยห้ามฎีกา

เมษายน 3, 2020

เป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม

เมษายน 3, 2020

เพื่อการอนาจารเป็นเจตนาพิเศษ | การบรรยายฟ้อง

เมษายน 3, 2020

แก้ไขเล็กน้อย-จำคุกไม่เกินห้าปีห้ามฎีกา

เมษายน 3, 2020

โจทก์ฟ้องผิดวันจำเลยหลงต่อสู้

เมษายน 3, 2020

โต้แย้งดุลพิจนิจในการรับฟังพยานหลักฐาน

เมษายน 3, 2020

ไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จ

เมษายน 3, 2020

ไม่สามารถนำผู้เสียหายมาเบิกความต่อศาลให้ยกฟ้อง

เมษายน 3, 2020

ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาห้ามอุทธรณ์

เมษายน 3, 2020

ไม่เป็นเบิกความเท็จเพราะกฎหมายยกเลิก

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายอาสา - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ